CRM i zarządzanie projektami online

System crm funkcjonalnośćTerminy i  zwroty używane w systemie crm.

Akcja - Zadanie Procesu Automatycznego wykonywane automatycznie przez Arrudi na podstawie predefiniowanego warunku lub wyzwalacza.

Aktywny rekord kontaktu - rekord kontaktu, na którym są wykonywane operacje Arrudi.

Alert - wiadomość pop-up pojawiająca się w Arrudi. Alerty ostrzegają użytkownika o specjalnych uwarunkowaniach, które mogą wpłynąć na dalsze aktywności związane z jego działaniem np. usunięcie Kontaktu.

Asystent – kontakt związany z głównym Kontaktem. Osoba wybrana spośród kontaktów przypisanych do jednej firmy.

Baza Wiedzy - jeden z zasobów dostępnych w Wiki. Baza wiedzy może być tworzona w firmie i używana przez wielu użytkowników. Baza wiedzy może przechowywać informacje w różnorodnych formatach, takich jak grafika, pliki multimedialne i aplikacje. Wszystkie te dane mogą być powiązane z rekordem kontaktu.

Cecha – wartość określona przez użytkownika Arrudi. Pozwalająca dowolnie scharakteryzować osobę– cechy A, B, C lub firmę- cechy 1,2,3.

Dashboard – widok główny Arrudi. Zawsze po zalogowaniu się lub kliknięciu na ikonę Arrudi.

Dokument dołączony - łącze pozwalające na związanie dowolnego typu pliki z rekordem Kontaktu, Firmy, Zadania, Projektu, projektu Sprzedaży, Wiki. Korzystając z tego mechanizmu można dołączać do kontaktu pliki graficzne, formularze, przychodzące faksy, wiadomości głosowe, czy też dokumenty utworzone w edytorze tekstów.

Filtr - wyrażenie składające się z jednego lub wielu warunków, umożliwiające wybieranie rekordów wyznaczających podzbiór bazy danych Arrudi. Filtry są użyteczne przy tworzeniu grup docelowych kompanii marketingowych, projektów specjalnych itd.

Główne informacje o rekordzie - informacje w górnej części rekordu Kontaktu, Firmy, Projektu, Projektu Sprzedaży. Zalicza się do nich nazwa firmy i nazwisko głównego kontaktu z nią związanego, dane teleadresowe, ostatnia aktywność.

Grupa - ustalony zestaw rekordów Kontaktów spełniających określone kryteria.

Grupa użytkowników - zbiór użytkowników zorganizowanych w oparciu o jakąś wspólną cechę, taką jak wydział firmy lub funkcja.

Historia - chronologiczny rejestr wszystkich zakończonych aktywności, które mogą być przeglądane na Zakładce Historia na dashboardzie.

Informacje o działaniu - przyporządkowane do czasu lub zdarzenia dane na temat kontaktu, dotyczące np. rozmów telefonicznych, spotkań, listów i innych zadań.

Informacje o kontakcie - ustalone, podstawowe dane o kontakcie, takie jak nazwa, adres, powiązania z zadaniami, projektami sprzedaży lub projektami. Informacje te mogą być kategoryzowane, jako statystyczne lub luźno-tekstowe.

Kalendarz Zakładka Kalendarz na dashboardzie wyświetlające zaplanowane zadania lub informacje o zdarzeniach w formie graficznej. Są to dane odpowiadające tym publikowanym w Zakładce Tabela, aktywności zaplanowane i niezakończone, oraz w Zakładce Historia, aktywności wykonane.

Menu Główne - pasek wyświetlany bezpośrednio na poziomie logo Arrudi. Menu główne składa się z przycisków: Zadania, Sprzedaż, Projekty, Firmy, kontakty, Wiki. Pola szukaj oraz przycisku Administracja.

Menu lokalne - Zestaw kontekstowych poleceń dostępnych w większości okien przeglądania. Menu lokalne znajduje się w prawym, górnym rogu. Menu lokalne to przyciski Filtr, Dodaj, Drukuj. W zależności od przeglądanego modułu pojawiają się przyciski inne Robocze, Archiwum.

Notatki - niezorganizowane, dowolne informacje dotyczące Kontaktu, Firmy, Projektu, Zadania, projektu Sprzedaży. Przykładowo, notatka o preferencjach kontaktu dotyczących spotkań porannych – a nie np. popołudniowych. Tego rodzaju dane mogą także przechowywać informacje, które nie pasują do istniejącego zestawu opcji lub pól wprowadzania danych. Do luźnych danych zaliczają się wszelkiego rodzaju pola notatek.

Obszar roboczy - główny obszar okna aplikacji Arrudi zawierający otwarty rekord i dowolne inne okna systemu crm online. Specjalny obszar okna dialogowego, w którym wyświetlane są wpisy takie jak nazwy, zdarzenia kalendarza, raporty itd., w formacie wierszy i kolumn. Z tego rodzaju widoku korzysta wiele zakładek Rekordu Kontaktu, Firmy.

Pasek narzędzi – nie istnieje w Arrudi. W innych aplikacjach służy do szybkiego uruchamianie najczęściej używanych poleceń – takich jak np. utworzenie kontaktu lub wysłanie poczty elektronicznej. Arrudi posiada tylko Menu Lokalne, z poziomu, którego można wykonać wiele czynności.

Pasek zadań - nie istnieje w Arrudi. W innych aplikacjach służy do przechowywania dowolnego zestawu poleceń i makr oraz linków do zewnętrznych aplikacji, witryn internetowych i dokumentów. W Arrudi, rolę spełniają poszczególne pola.

Pineska – przycisk o wyglądzie pineski, umieszczony przy zakładce w różnych modułach. Pozwala przypiąć – pineska zielona – wybraną zakładkę, tak, aby w danym module zawsze otwierała się właśnie ona. Przechodzą pomiędzy poszczególnymi rekordami firm, kontaktów, projektów, każdy z nich zostanie wyświetlony z wybraną, przypiętą zakładką. Pozwala odpiąć – pineska czerwona. W danym rekordzie tylko jedna zakładka może być przypięta.

Pole - jednostka informacji zawarta w rekordzie. Przykładowo, rekord kontaktu ma oddzielne pola dla nazwy firmy, nazwy kontaktu, numeru telefonu i wielu innych informacji.

Pole indeksowane – wszystkie pola w Arrudi. Użycie pola indeksowanego podczas wyszukiwania pozwala na uzyskanie rezultatu niemal natychmiast.

Projekt Sprzedaży – wieloetapowa sprzedaż, która może obejmować sobą grupę współpracujących użytkowników, wiele firmie i kontaktów. Za pomocą Arrudi można zarządzać skomplikowanymi transakcjami. Sprzedażą można zarządzać za pomocą Modułu Sprzedaż.

Projekt - długoterminowe przedsięwzięcie angażujące zespół współpracujący nad pozytywnym zakończeniem wielu zadań składowych. Projekt różni się tym od procesu sprzedaży, że jego celem nie jest realizacja transakcji. Projektami można zarządzać za pomocą Modułu Projekty.

Przyciski nawigacyjne - przyciski umieszczone nad tabelami w górnym i dolnym obszarze okna roboczego. W górnym obszarze pojawiają się w firmach i kontaktach. Pozwalają przejść do kolejnego rekordu. W dolnym obszarze we wszystkich modułach. Pozwalają one na zmianę wyświetlanego aktualnie zestawienia aktywności.

Rekord Firmy - zawiera wszystkie standardowe informacje o firmie, osobie takie jak nazwa, firma, numer telefonu i adres. Rekord Firmy służy także, jako baza dla wszystkich planowanych w Arrudi zadań i aktywności związanych z daną firmą.

Rekord Kontaktu - zawiera wszystkie standardowe informacje o kontakcie, osobie takie jak nazwa, firma, do której jest przypisany, numer telefonu i adres. Rekord Kontaktu służy także, jako baza dla wszystkich planowanych w Arrudi aktywności i zadań związanych z daną osobą.

Uprawnienia Administratora - użytkownik posiadający uprawnienia na poziomie Administrator ma dostęp do wszystkich funkcji Arrudi, niezależnie od innych ustawień zabezpieczeń. Użytkownik ten może także określać uprawnienia dla innych użytkowników.

Użytkownik - każda osoba autoryzowana do logowania się i używania Arrudi. Użytkownicy o uprawnieniach na poziomie Administrator mogą określać uprawnienia dostępu do funkcji i danych Arrudi dla poszczególnych użytkowników.

Wiki – baza dzielenia się informacjami. Narzędzie pozwalające na zarządzanie i wyświetlanie dowolnych, użytecznych dla firmy, informacji. Wiki może przechowywać informacje w różnorodnych formatach, takich jak grafika, pliki multimedialne i aplikacje.

Frazy: prosty crm online, prosty crm, system CRM online, produktywność pracy, system crm dla małej firmy, system crm dla firmy usługowej, zarządzanie eventami, system crm dla agencji reklamowej, system dla firmy usługowej, crm saas, system crm dla agencji eventowej, system crm dla agencji pr