CRM i zarządzanie projektami online

Filtry w systemie crm Arrudi są oparte na wyrażeniach logicznych Boole’a. w powszechnym rozumieniu są to operatory [i], [lub], [nie]. Wyrażenia takie są zdaniami, które przyjmują jedną z dwóch wartości: prawda lub fałsz. Po aktywowaniu filtru, przeglądana jest cała baza danych Arrudi i wybierane są te rekordy, dla których wartość wyrażenia jest prawdziwa. Pozostałe rekordy są ignorowane.

System crm funkcjonalnośćPrzykład: Dla kampanii konieczna jest praca jedynie z już istniejącymi, obecnymi klientami. W tym celu należy utworzyć filtr, w którym następujące wyrażenie logiczne:

W module [Kontakty], obszar filtra [Firma] pole [Kategoria] operator [i] wybieramy [Klient].

Wyrażenie logiczne składa się z dwóch elementów: argumentów i operatora. Argumenty określają dane, które będą badane przy zastosowaniu filtru, a operator – metodę porównania determinującą kiedy wyrażenie filtru będzie prawdziwe, a kiedy fałszywe. Argumentami są Kategoria], [Klient]., natomiast operatorem – operator [i].

Po aktywowaniu powyższego filtra, klikając na poszczególne widoki kolejnych stron będą powodowały wyświetlanie jedynie tych rekordów z bazy danych, które podstawione do powyższego wyrażenia będą dawały wartość Prawda. Filtr jest stosowany dla każdego rekordu w Arrudi, systemie crm online. Jeżeli rekord nie spełnia warunków określonych w filtrze, to Arrudi pomija go i powtarza ten proces, tak długo, aż znajdzie rekord spełniający zadane kryteria. Wyszukany w ten sposób rekord jest wybierany. W efekcie, filtr ogranicza bazę danych do jedynie tych rekordów, które dotyczą firm - klientów.

Konstruując proste wyrażenia logiczne, podobne do przedstawionego powyżej, lub bardziej skomplikowane – zawierające wiele operatorów i argumentów – można utworzyć dowolną liczbę filtrów kategoryzujących rekordy w systemie crm online.

Praca z filtrem

Jeżeli tylko możliwe jest jasne zdefiniowanie kategorii rekordów, z którymi chce się pracować, to bardzo łatwo można utworzyć filtr zwracający te rekordy.

Tworzenie filtra

Arrudi upraszcza pracę z wyrażeniami filtrów, organizując proces ich tworzenia w postaci prostego wybrania kilku pól i operatorów. Aby utworzyć nowy filtr, należy kliknąć przycisk [Nowy filtr] w menu podręcznym.

Korzystając z okna dialogowego [Nowy filtr] można rozpocząć budowanie filtru.

Zapisywanie filtra

Jeżeli filtr zwraca prawidłowy zestaw rekordów, to można go zapisać na późniejszy użytek. W tym celu należy kliknąć zielony przycisk [Zapisz] w prawym, górnym rogu.

Jeżeli filtr nie ma być zapisany można kliknąć przycisk [Anuluj] lub jakikolwiek innych przycisk modułu z menu głównego.

Aktywowanie filtra

Pracując z Arrudi aktywowanie filtra jest bardzo proste. Wystarczy, że użytkownik wybierze z listy filtrów stworzonych i zapisanych jeden z nich. Po krótkiej chwili system crm online przedstawi listę rekordów spełniających kryteria filtra.

Nazwa aktywnego filtra jest wyświetlana na pasku tytułowym pola filtra. Arrudi zawsze stosuje aktywny filtr do aktualnego okna każdego modułu.

Po wyborze filtra użytkownik zauważy dodatkowy przycisk. Zielony przycisk [Edytuj] obok pola z nazwą filtra. Przycisk [Edytuj] służy do rozpoczęcia procesu edycji wybranego filtra.

W większości przypadków, aktywny rekord kontaktu jest rekordem, który był wyświetlany przed aktywowaniem filtru. Jeżeli w obszarze roboczym otwarto kilka Rekordów Kontaktów, to Arrudi zastosuje filtr do rekordu używanego jako ostatni.

Po aktywowaniu filtra, wszystkie operacje [Drukuj] będą wykonywane jedynie dla rekordów spełniających jego kryteria.

Wyłączenie filtra

Po aktywowaniu filtra należy go wyłączyć przed podjęciem działań, które mają obejmować całą bazę danych. Aby wyłączyć filtr wystarczy wybrać puste pole z menu podręcznego nazw filtrów zapisanych a Arrudi.

Usuwanie filtrów

Można usunąć siebie filtry lub inne filtry, do których posiada się uprawnienia. W tym celu należy kliknąć przycisk [Edytuj] znajdujący się w menu podręcznym. W widoku edycji filtra w prawym górnym rogu znajduje się czerwony przycisk [Usuń]. Po kliknięciu przyciska [Usuń] pojawi się okno dialogowe, w którym użytkownik musi jeszcze raz potwierdzić swoją decyzję, usunięcie filtra.

Frazy: prosty crm online, prosty crm, system crm online, produktywność pracy, system crm dla małej firmy, system crm dla firmy usługowej, zarządzanie eventami, system crm dla agencji reklamowej, system dla firmy usługowej, crm saas, system crm dla agencji eventowej, system crm dla agencji pr