CRM i zarządzanie projektami online

Aby zaplanować sprzedaż, należy mieć aktywny rekord kontaktu, firmy lub należy być w Module Sprzedaż. Następnie, należy wybrać Zakładkę Sprzedaż. Nad zakładką znajduje się zielony Przycisk Dodaj. Należy go kliknąć. Pojawi się tabela z polami, w których należy opisać projekt sprzedaży. Różnica w tworzeniu projektu sprzedaży z różnych miejsc polega na automatycznym lub ręcznym wypełnieniu Pól Firma i Kontakt.

System crm funkcjonalnośćW przypadku tworzenia projektu sprzedaży z poziomu Modułu Sprzedaż, należy wybrać najpierw firmę a następnie spośród osób do niej przypisanych kontakt.

W przypadku tworzenia projektu sprzedaży z poziomu rekordu firma, należy dodać kontakt spośród osób przypisanych do firmy.

W przypadku tworzenia projektu sprzedaży z poziomu rekordu kontakt, pola firma i kontakt są automatycznie wypełnione. Nazwa aktywnego kontaktu i firmy z nim związanej automatycznie pojawią się odpowiednio w Polach Kontakt i Firma.

Aby sprzedaż planowa stała się użytecznym narzędziem prognozowania i śledzenia, należy wprowadzić nazwę oraz prawdopodobieństwo i przewidywaną datę pozytywnego zamknięcia transakcji. W obszarze Notatki można dodać dowolne informacje o transakcji.

Projekt sprzedaży to tylko kolejna aktywność. Na cały projekt składają się różne aktywności, wykonane przez różne osoby. Do projektu sprzedaży można dodać aktywności. Takie same jak w Module Aktywności.

Edytowanie wpisów

Arrudi pozwala na wygodną edycję wpisów dotyczących aktywności sprzedaży planowej: można na przykład zmienić kontakt.

Arrudi automatycznie przypisuje sprzedaż do aktualnie zalogowanego użytkownika, można jednak dowolnie zmieniać to przypisanie. Menedżerowie mogą używać tej funkcji do delegowania lub zmiany przydziału transakcji użytkownikom.

Można także dodać sprzedaż planową do istniejącego już Projektu Sprzedaży lub utworzyć taki projekt „w locie” i związać go z edytowaną transakcją. Więcej informacji na ten temat będzie można przeczytać w sekcji „Zarządzanie projektami sprzedaży”.

Przeglądanie sprzedaży planowanej

System crm online udostępnia trzy sposoby przeglądania planowanej sprzedaży: na Zakładce Sprzedaż w rekordach firmy i w Module Kontakty w rekordach kontaktu. W Module Sprzedaż, pokazane są w różnym ujęciu zakładkach projekty sprzedaży:

Zakładka Proces - projekty sprzedaży w podziale na etap realizacji. Pokazuje tylko projekty o statusie aktywne.

Zakładka Tabela – tabela projektów sprzedaży z podsumowaniem podstawowych informacji. Pokazuje tylko projekty o statusie aktywne.

Zakładka Wykres – wykresy projektów sprzedaży. Pokazuje projekty o statusie wybranym w filtrze.

Zakładka Historia – projekty sprzedaży, które zakończyły się sukcesem lub porażką.

Zamykanie sprzedaży

Rejestrowanie wyników transakcji jest przydatne do śledzenia i analizy postępów oraz raportowania. Aby zamknąć transakcję, należy wybrać projekt sprzedaży, któremu chce się zmienić status. Mając wyświetlony projekt sprzedaży należy wybrać Zakładkę Dane w Polu Status zmienić wartość na Sukces lub Porażka. Zmiana statusu projektu sprzedaży spowoduje:

W Module Sprzedaż usunięcie projektu sprzedaży z Zakładek Proces i Tabela. Usunięcie z Zakładki Wykres. Pojawienie się projektu sprzedaży w zakładce Historia.

W Modułach Firmy i Kontakty w Zakładce Sprzedaż dodanie w widoku w temacie sprzedaży słów na zielono SUKCES lub na czerwono Porażka. Słowa pojawią się odpowiednio do zmiany statusu projektu sprzedaży.

W polu Notatki można zarejestrować dowolne informacje szczegółowe, ułatwiające późniejszą identyfikację problemów i innych spraw napotkanych podczas realizacji projektu sprzedaży. Można także zaplanować następną aktywność związaną ze współpracą z danym kontaktem.

Po zamknięciu sprzedaży, system crm online NIE przekształca projekt sprzedaży w rekord historyczny. Można go wciąż oglądać w Zakładce Sprzedaż w rekordzie kontaktu lub rekordzie firmy oraz w Module Sprzedaż.

Rekord Kontaktu, Rekord Firmy – do Pola w tabeli Tytuł Projektu dodany jest status na czerwono Porażka lub na zielono Sukces

Moduł Sprzedaż – projekt pojawia się w Zakładce Historia, zapis projektu sprzedaży jest przenoszony z Zakładki Historia. Można także przeglądać zapisy zamkniętych transakcji na Zakładce Czas Rzeczywisty.

Dashboard - Zakładka Historia zmiana statusu projektu sprzedaży jest odnotowana jako wpis.

Dashboard - Zakładka Kalendarz, możliwe jest skonfigurowanie Kalendarza tak, aby wyświetlał zakończone aktywności dowolnego typu. W tym celu należy kliknąć zielony przycisk Nowy Filtr. W sekcji dotyczącej projektu sprzedaży wybrać odpowiednia wartość w Polu Status. Wybrać nazwę filtra w Polu Nazwa. Kliknąć zielony Przycisk Zapisz. Uruchomi się filtr, który pokaże również zakończone projekty sprzedaży.

Analizowanie sprzedaży

Arrudi może wygenerować różne rodzaje analiz przedstawiających bieżące dane o aktywnościach użytkownika – w tym o produktywności pracy związanej ze sprzedażą. Analizy można uruchamiać dla pojedynczego użytkownika, kilku użytkowników. Analiza sprzedaży wyświetla się w Zakładce Wykres.

Po kliknięciu zielonego Przycisku Nowy Filtr, system crm online automatycznie wyświetla okno kreatora filtra. Wybór Użytkowników, z którego można wybrać użytkowników, którzy mają zostać uwzględnieni w analizie.

Po wybraniu użytkowników należy określić przedział dat w Polu Okres od i do. Za pomocą Pól Status i Etap można ograniczyć analizę do określonych kategorii sprzedaży. Pole Tekst pozwala wprowadzić dowolną frazę która ma być lub też nie, uwzględniona w analizie.

Określanie kwot

System crm online udostępnia narzędzia do śledzenia i zarządzania sprzedażą – w tym kwoty i daty. Menedżerowie mogą przypisywać kwoty, minima sprzedaży poszczególnym pracownikom, a następnie sprawdzać ich produktywność pracy w odniesieniu do oczekiwań za pomocą analizy kwotowej lub analizy sprzedaży.

Zarządzanie procesem sprzedaży w crm online

Korzystając z Modułu Sprzedaż można rejestrować zaangażowanie wielu ludzi współpracujących jako zespół z różnymi organizacjami i kontaktami.

Zespół współpracujący nad zamknięciem długoterminowego projektu sprzedaży, na który składa się wiele zadań, może korzystać z Modułu Sprzedaż. W przeciwieństwie do procesu sprzedaży, projekt nie jest ukierunkowany na sprzedaż. Dla każdego z pracowników można zdefiniować dowolną liczbę projektów lub procesów sprzedaży.

Praca przy użyciu Modułów Sprzedaż ułatwia zarządzanie kluczowymi kontaktami i projektami. Do zalet tego podejścia zaliczają się:

Zakładka Historia - skoordynowany widok: Jednym rzutem oka można ogarnąć wszystkie szczegóły dotyczące sprzedaży lub projektu. Można je także pogrupować według etapu w procesie sprzedaży – począwszy od wstępnego kontaktu aż do zamkniętej transakcji.

Zakładka Aktywności - śledzenie aktywności: Każdy z członków zespołu sprzedaży może oglądać sumaryczne i szczegółowe informacje o zrealizowanych oraz zaplanowanych aktywnościach. Kompletny zapis wszystkich aktywności związanych ze sprzedażą projektem, łącznie z informacją co zostało zrobione, kiedy i przez kogo, pozwala zagwarantować skoordynowany wysiłek wszystkich członków zespołu.

Zakładka Dane – podstawowe dane dotyczące projektu sprzedaży. W Polu Notatki można wpisać dowolne informacje. Na podstawie tych danych można dostosować strategię firmy tak, aby najlepiej promować swoje mocne strony. Pole Notatki pozwala na rejestrowanie szczegółowych informacji o procesie sprzedaży.

Zakładka Dokumenty – możliwość dodania dokumentów związanych z projektem sprzedaży.

Frazy: system crm dla małej firmy, system crm dla firmy usługowej, system crm dla agencji reklamowej, system crm dla agencji eventowej, system crm dla agencji pr, system crm dla firmy