CRM i zarządzanie projektami online

Arrudi to system crm online plus aplikacja do zarządzania projektami. Moduł Projekty odpowiada za zarządzanie realizacją sprzedanych usług. Arrudi to połączenie zarządzania procesem sprzedaży w postaci Modułu Sprzedaż z zarządzaniem procesem dostarczania i realizacji usług poprzez Moduł Projekty.

Tworzenie i realizacja projektów jest równie prosta jak tworzenie innych aktywności. Różnica polega na fakcie, że projekty składają się z wielu, różnych zadań. Każde zadanie może być wykonane przez inną osobę. Ale nie tylko inną osobę z firmy korzystającej z Arrudi ale w firmie rozumianej szerzej. Wystarczy, że użytkownik doda firmę i kontakty z nią związane do systemu crm online.

projektyZa pomocą Modułu Projekty można śledzić uczestników, aktywności, uwagi i inne elementy związane z przebiegiem projektu.

Można dodawać członków zespołu, planować aktywności powiązane z kontaktami i analizować sukcesy i porażki każdego z nich. Moduł Projekty organizuje informacje w formie zakładek wyświetlanych w dolnej części okna roboczego. Górna część okna roboczego stanowi tabela, która przedstawia najbardziej istotne cechy projektu oraz informacje o ostatniej aktywności związanej z projektem.

Za pomocą Arrudi można zarządzać projektami o różnych rozmiarach: od pojedynczych, prostych aż po skomplikowane operacje obejmujące cały dział. Planując projekt i rejestrując go krok po kroku poprzez kolejne zadania można porównać rzeczywiste rezultaty z oczekiwaniami i planami.

Arrudi udostępnia narzędzia pozwalające na zarządzanie różnymi rodzajami aktywności związanymi z realizacją projektu, niezależnie od ich skali. Menedżerowie mogą przypisywać pracownikom zadania, a następnie analizować w jakim stopniu poszczególni pracownicy je zrealizowali.

Istotną cechą aplikacji do zarządzania projektami jest sposób rozumienia użytkowników aplikacji. A w szczególności osób, które realizują zadania wchodzące w skład projektu, większej całości. Arrudi umożliwia dostęp do wybranych części użytkownikom spoza firmy – użytkownika aplikacji. Wystarczy, że kierownik projektu, osoba za niego odpowiedzialna przydzieli zadanie w ramach realizowanego projektu osobie spoza firmy. jest to proste i intuicyjne.

W niniejszym artykule omówiono Moduł Projekty - projekty realizacji dostarczania usług.

Wprowadzenie do projektu

Śledzenie projektów aktywnych oraz zrealizowanych jest główną techniką zarządzania projektami. Plan realizacji projektu jest oszacowaniem pozwalającym na zarejestrowanie oczekiwanej aktywności w oczekiwanym czasie. Arrudi, aplikacja do zarządzania projektami przechowuje informacje o projektach w zakładce, obok zakładek aktywności, sprzedaż, kontakty. Użytkownik ma szybki i intuicyjny dostęp do wszystkich danych.

Po zrealizowaniu projektu, Arrudi oznacza związany z nią rekord. Temat projektu otrzymuje odpowiednio informację na czerwono ZREALIZOWANY. Planowanie i zamykanie projektów jest podobne do planowania i zamykania innych rodzajów aktywności. Różnica polega na tym, że projekty składają się z zadań. Zadań, które nie mogą trwać dłużej niż 13 dni roboczych. Projekty zawsze związane są datami początku i końca, wykonawcami oraz ujętym procentowo stopniem ich zaawansowania.

Projekty różnią się od siebie ilością wysiłku jaki należy włożyć w ich zamknięcie oraz złożonością. Niektóre projekty są przeprowadzane przez jednego wykonawcę kontaktującego się z jednym klientem w stosunkowo krótkim okresie czasu, inne – łączą w sobie wiele, różnych zadań i wymagają wysiłków całego zespołu w długim okresie czasu. Dane każdego projektu można przeglądać.

Projekty są przypisane do jednego opiekuna – użytkownika i polegają na realizacji wielu, różnych zadań i aktywności, jednej firmie i jednemu kontaktowi. Aplikacja do zarządzania projektami online udostępnia narzędzia pozwalające na planowanie, zarządzanie realizacją procesu. Narzędzia, których mogą używać menedżerowie do przypisywania i analizowania zadań i realizacji celów z nimi związanych.

Poszczególni pracownicy lub ich menedżerowie mogą planować i zamykać zadania i aktywności związane z projektami. Menedżerowie mogą dodatkowo przypisywać członkom działu realizacji projektów, zadania i aktywności do zrealizowania w określonym czasie. Na realizację projektu składa się suma realizacji poszczególnych zadań w zaplanowanych dniach. Realizacja zadań i celów z nimi związanych liczy się do aktywności wykonywanych przez pracowników.

Procedury planowania różnych typów aktywności nie różnią się zbyt wiele między sobą.

Frazy: prosty crm online, prosty crm, system crm online, produktywność pracy, system crm dla małej firmy, system crm dla firmy usługowej, zarządzanie eventami, system crm dla agencji reklamowej, system dla firmy usługowej, crm saas, system crm dla agencji eventowej, system crm dla agencji pr