CRM i zarządzanie projektami online

Regulamin świadczenia usługi Arrudi.com

1. Postanowienia ogólne

Strona www.arrudi.com jest własnością firmy ComminT Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165218, NIP 521-325-00-60.

Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów, które w przypadkach wątpliwych znajdą zastosowanie, co strony umowy potwierdzą na piśmie stosownymi klauzulami umownymi.

Wszelkie spory wynikające z interpretacji i stosowania zapisów niniejszego regulaminu Usługodawca i Klient zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać w sposób polubowny z zachowaniem dobrych obyczajów kupieckich oraz zasad dobrej wiary.

2. Definicje

Usługodawca – firma ComminT Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165218, NIP 521-325-00-60.

Aplikacja – oprogramowanie w domenie Arrudi.com i subdomenach posadowione na wybranych przez usługodawcę serwerach, udostępnione przez usługodawcę w domenie Arrudi.com.

Strona www – treści i grafiki zawarte na stronie www.arrudi.com i subdomenach.

Usługa – dostęp do aplikacji Arrudi.com.

Klient - podmiot spełniający warunki regulaminu, który korzysta z aplikacji lub usługi Arrudi.com.

Umowa – świadczenie usług dostępu do aplikacji Arrudi i korzystania z jej funkcji i cech.

Konto – indywidualny adres www w domenie Arrudi.com, pod którym funkcjonuje skonfigurowana i dostępna aplikacja dla klienta.

Abonament – opłata uiszczana przez klienta na rzecz usługodawcy za korzystanie z aplikacji.

3. Prawa autorskie

Wyłączne prawa autorskie do strony www.arrudi.com i aplikacji Arrudi są własnością usługodawcy, ComminT Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165218.

Prawa autorskie związane ze stroną www.arrudi.com oraz aplikacją Arrudi podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.).

4. Usługi

Usługodawca zastrzega sobie wyłączność na możliwość zmian funkcjonalności strony www, aplikacji i usługi.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez klienta.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody pośrednio lub bezpośrednio powstałe i związane z użyciem lub niemożliwością użycia, błędnego działania lub niedziałania aplikacji w całości w jakiejkolwiek części lub dostępu do niej.

Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujawnienie hasła lub loginu do aplikacji przez klienta.

Zaprzestanie świadczenia usługi może nastąpić w wyniku nieopłacenia abonamentu przez klienta.

Umowa o świadczenie usług przez usługodawcę na rzecz klienta zawarta zostaje w momencie potwierdzenia otrzymania oferty poprzez wysłanie automatycznej wiadomości elektronicznej [email] na adres poczty elektronicznej [email] podany przez klienta.

5. Prawa klienta

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ogólną zasadą jest, że Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni.

Klient oświadcza, że rozumie i akceptuje w całości niniejszy regulamin.

Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji i procesie korzystania z usługi i aplikacji.

Klient zobowiązuje się do nie wykonywania działań i czynności mających na celu i mogących zachwiać stabilnością i dostępnością aplikacji i usługi.

Klient nie może korzystać z aplikacji i usługi w celach niezgodnych z polskim prawem.

6. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory, które nie będą rozpatrzone polubownie będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby usługodawcy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres usługodawcy ComminT Sp. z o.o., ul. Spacerowa 41, 85-386 Bydgoszcz. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Informacje dot. plików cookies

ComminT Sp. z o.o. stosuje pliki cookies, które są niezbędne w celu odpowiedniego funkcjonowania ich stron internetowych. Z zastrzeżeniem Twojego wyboru, ComminT Sp. z o.o. może również stosować pliki cookies w celu polepszenia Twojego doświadczenia, w celu zabezpieczenia i zapamiętania danych do logowania, w celu zarządzania sesją, dla celów statystycznych, aby usprawnić funkcjonalność i zapewnić spersonalizowaną zawartość stron internetowych zgodną z Twoimi zainteresowaniami. Szanujemy Twój wybór, zarówno tu jak i w aplikacjach, gdzie wymagane są zaawansowane ustawienia cookies. 
Aby zapewnić płynną nawigację, Twoje preferencje dotyczące plików cookies będą udostępnione następującym domenom internetowym ComminT: Severso.pl, Google.com
Przeznaczenie i użytkowanie plików cookies na tych domenach pozostanie niezmienione. Kliknij "Wyraź zgodę i kontynuuj ze standardowymi ustawieniami ComminT" w celu akceptacji plików cookies i przejdź bezpośrednio do strony internetowej lub kliknij "Sprawdź ustawienia plików cookies", aby uzyskać szczegóły opis rodzajów plików cookies i/lub określić własne ustawienia plików cookies.